Audi SQ5 TDI Plus: Sportif SUV

Audi’nin sporcu SUV modellerine bir yenisi daha eklendi. Audi SQ5 TDI Plus isimli araç, dizel motorun tasarruf yeteneğini 340 beygirlik […]

Bu makalenin yazarı Kerem Bozokluoglu
Yazar : Kerem Bozokluoglu
Yayınlanma Tarihi : 28 Kasım 2015 saat 10:00

Audi’nin sporcu SUV modellerine bir yenisi daha eklendi. Audi SQ5 TDI Plus isimli araç, dizel motorun tasarruf yeteneğini 340 beygirlik V6’nın gücüyle birleştiriyor.

Al­man lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Au­di, ürün çe­şit­li­li­ği­ni ar­tır­ma­ya de­vam edi­yor. Mar­ka­nın SUV seg­men­tin­de­ki mo­del­le­ri­nin yer al­dı­ğı Q ai­le­si­ne, ye­ri bir spor­cu mo­del ek­len­di. Mar­ka­nın or­ta sı­nıf­ta mü­ca­de­le eden yük­sek per­for­mans­lı SU­V’­u SQ5, Plus (ar­tı) ver­si­yo­nuy­la mo­del ai­le­si­nin zir­ve­si­ne ku­rul­du.

Audi SQ5 TDI Plus Sürüş

Tasarım Farklı Değil

Kı­sa bir sü­re ön­ce ta­nı­tı­lan ye­ni spor­cu, di­zel mo­to­ru sa­ye­sin­de yük­sek per­for­man­sı ra­kip­le­rin­den çok da­ha ta­sar­ruf­lu şe­kil­de su­nu­yor. Stan­dart ver­si­yon­dan çok da fark­lı gö­rün­me­yen araç, ge­niş ha­va gi­riş­le­ri­ne sa­hip ön tam­po­nu, bü­yük ız­ga­ra­sı ve bak­la­va de­sen­li kap­la­ma­la­rıy­la dik­kat çe­ki­yor. Spor­tif ta­sa­rım­lı 5 kol­lu alü­min­yum ala­şım jant­lar, 21 inç­lik bü­yük­lü­ğü sa­hip. Araç­ta­ki las­tik­ler de 255/40 öl­çü­sün­de. Son de­re­ce şık gö­rü­nen ar­ka bö­lüm­dey­se, ke­nar­la­ra yer­leş­ti­ri­len 4 eg­zoz çı­kı­şı ve di­fü­zör öne çı­kı­yor. Audi SQ5 TDI Plu­s’­ın yan ay­na­la­rı, ka­pı kol­la­rı, ta­van spoy­le­ri ve di­fü­zö­rü par­lak si­yah par­lak ren­ge sa­hip.

Siyah ve Mavinin Uyumu

Audi SQ5 TDI Plus’ın ar­ka kol­tuk­la­rı ile­ri ge­ri ha­re­ket ye­te­ne­ği­ne sa­hip. Bu sa­ye­de da­ha faz­la ba­gaj ala­nı ve­ya diz me­sa­fe­si ter­ci­hi yol­cu­la­ra bı­ra­kı­lı­yor. İç me­ka­na si­yah ve ma­vi renk­ler ha­kim.

Elmas Desenli Deri

El­mas de­sen­li Nap­pa de­ri kol­tuk­lar gi­bi di­rek­si­yon, vi­tes ko­lu ve ka­pı dö­şe­me­le­rin­de de da ma­vi renk­li di­kiş­ler kul­la­nıl­mış. Bu kol­tuk ve di­kiş­le­rin su­nul­du­ğu Exc­lu­si­ve pa­ke­ti­ne, sa­de­ce 100 şans­lı ki­şi sa­hip ola­bi­le­cek. Bu­nun gi­bi pek çok lüks do­na­nı­mın su­nul­du­ğupa­ke­tin Al­man­ya fi­ya­tı 12 bin eu­ro (yak­la­şık 36 bin 600 li­ra) ola­rak be­lir­len­miş.

Audi SQ5 TDI Plus Kokpit

Audi SQ5 TDI Plus’ın Almanya Fiyatı

Ara­cın Al­man­ya fi­ya­tıy­sa 67 bin 700 eu­ro­dan (yak­la­şık 206 bin 500 li­ra) baş­lı­yor. Ye­ni araç, he­nüz Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nul­ma­dı. Ara­cın 2 lit­re­lik di­zel mo­tor­lu stan­dart ver­si­yo­nu bi­le Tür­ki­ye­’de 250 bin li­ra­dan sa­tı­lı­yor. Au­di SQ5 TDI Plus, mar­ka­nın di­ğer S ve Q mo­del­le­ri gi­bi qu­at­tro isim­li 4 te­ker­lek­ten çe­kiş sis­te­mi­ne sa­hip. Mar­ka, bu araç­ta di­ğer­le­rin­den fark­lı ola­rak ilk kez, ar­ka aks­ta bir spor di­fe­ran­si­ye­le yer ver­miş.

Üç litrelik V6

Audi SQ5 TDI Plus’ta gö­rev ya­pan 3 lit­re­lik TDI mo­tor, çift tur­bo bes­le­me­li. Plus ver­si­yo­nu, stan­dart mo­del­den 27 bey­gir da­ha güç­lü ve 50 nm faz­la tork üre­te­bi­li­yor. 340 bey­gir güç ve 700 nm tork üre­ten V6 mo­tor, STro­nic şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­li­yor. Di­zel mo­tor, ara­cı 0’dan 100 km/s sü­ra­te 5.1 sa­ni­ye­de ulaş­tı­rı­yor. Mak­si­mum hız ise sa­at­te 250 ki­lo­met­rey­le elek­tro­nik ola­rak sı­nır­lan­dı­rıl­mış.

Tüketimi Düştü

Ara­cın ka­ğıt üs­tün­de­ki per­for­mans ve­ri­le­ri de­ğiş­me­miş. Fa­kat tü­ke­tim de­ğe­rin­de be­lir­gin bir dü­şüş göz­lem­le­ni­yor. Stan­dart SQ5 TDI’­nin or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 7.2 lit­rey­ken Plus ver­si­yo­nu, faz­la­dan güç ve tor­ka rağ­men 100 ki­lo­met­re­yi 6.6 lit­rey­le kat ede­bi­li­yor.

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir